Vastuvõtt

Moodulid


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Disain. Maailmast kriitilise pilguga. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Meedia- ja filmikunst. Psühholoogia. Prantsuse keel. Riigikaitse ja julgeolek. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. Vene keel edasijõudnutele. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Poliitika. Maailma ajalugu.


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Disain. Maailmast kriitilise pilguga. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Meedia- ja filmikunst. Psühholoogia. Prantsuse keel. Riigikaitse ja julgeolek. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. Vene keel edasijõudnutele. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Poliitika. Maailma ajalugu.

Teadus

Huvitav ja kaasaegne teaduslik maailmapilt igapäevasest elust.

Elemendid meis ja meie ümber - 10. klass
Läbi igapäevaelu probleemide ja küsimuste uurime ja vaatleme keemiliste protsesside üldisi seaduspärasusi, avardame oma teadmisi meie ümber ja meis endis esinevate ainete ning nendega toimuvate keemiliste protsesside kohta. Kinnistame oma teadmisi erinevate praktiliste töödega keemialaboris. Kursus annab ka hea ülevaate keemia tulevikusuundumustest ning keemiaga seotud huvitavatest elukutsetest.

Füüsika ja ühiskond - 10. klass
Kursuse eesmärgiks on näidata seoseid ühiskonna põhiprobleemide ja nende füüsikaliste lahenduste vahel. Uurime, miks on hädavajalik tunda loodusseadusi ja kuidas neid praegu ja tulevikus rakendada inimeste elukvaliteedi tõstmiseks.

Keemiliste protsesside seaduspärasused - 11. klass
Kursuse käigus käsitleme keemiliste protsesside seaduspärasusi ja nende toimumise erinevaid mehhanisme, uurime keemilisi protsesse füüsika vaatevinklist ja püüame leida seoseid igapäevaeluga. Uusi teadmisi kontrollime ja kinnitame põnevate laboratoorsete töödega meie keemialaboris. Kursus loob head eeldused edasisteks õpinguteks loodusteaduste ja meditsiiniga seotud erialadel.

Loogika - 11. klass
Loogika kursuse eesmärgiks on tutvustada loogika tekkimist, arenemist, rakendamist teaduses ja igapäevaelus. Kursuse käigus määratleme mõistete ruum, mõtlemise liigid ja muud mõtlemist ise- loomustavad tunnused. Mõtlemisvõimet arendame mitmesuguste ja huvitavate loogika ülesannete lahendamise kaudu.

Elutegevuseks olulised protsessid - 12. klass
Kursus tugineb gümnaasiumi kohustuslikes keemiakursustes omandatud teadmistele ning seondub tihedalt bioloogias õpitavaga. Kursusel käsitletakse eluslooduses kulgevaid keemilisi protsesse ja nende seaduspärasusi, õpitakse neid mõistma, selgitama ja prognoosima. Kursus annab hea keemiaalase ja üldise loodusteadusliku maailmapildi ning loob head eeldused edasiseks haridustee jätkamiseks loodusteaduste ja meditsiiniga seotud erialadel. Kursuse käigus viiakse läbi mitmeid huvitavaid praktilisi töid orgaaniliste ainete omaduste tundmaõppimiseks.

Füüsika ja tehnika - 12. klass
Kursuse eesmärgiks on tutvustada füüsikaliste ideede arengut ja nenderakendamist tehnikas. Alustame vanast ajast ja lihtmehhanismidest ning lõpetame kvantfüüsikast tulenevate tänapäevaste tehniliste vahenditega.