Prantuse keel (keeletase A1)

The aim of the module is to give the student a sense of the French language and teach them to express themselves grammatically in different present, past and future tenses using prepositions, pronouns etc. The student is able to communicate in everyday dialogues with a native French speaker. We recommend French A1 module to the student who is interested in French culture and language and who knows that the knowledge of foreign languages is an advantage on the labor market.

10. klass

1. kursus - Tutvumine. Viisakusväljendid. Perekond, ametid, vanus, elukoht. Välimus (üldjoontes). Värvid. Riigid, rahvad, keeled. Gramatika: Hääldusreeglid, rõhk, liesoon, elisioon. Nimisõna sugu, mitmus. Omadussõna hildamine soos ja arvus. Umbmäärased ja määravad artiklid. Eitus. Põhiarvud. Omastavad asesõnad. Kindla kõneviisi olevik: reeglipärased + ebareeglipärased tegusõnad avoir, être. Riikidega kasutatavad eessõnad. Rõhulised isikulised asesõnad

2. kursus - Kellaaeg, päeva osad, nädalapäevad. Minu päev, vaba aja tegevused. Liiklusvahendid. Teejuhatus Tegusõnad aller, venir + eessõnad. Küsilause moodustamine, küsisõnad. Enesekohased tegusõnad. Tegusõna faire + sagedusmäärused. Pouvoir, vouloir. Kohamäärused, järgarvud. Käskiv kõneviis teejuhatuses.

11. klass

3. kursus - Turul, toidupoes, restoranis. Prantsuse köök, retseptid Partitiivne artikkel, eri tüüpi artiklite kasutamine. IR- lõpulised tegusõnad. Boire, savoir, prendre. Asesõnad (otsesihitis).

4. kursus - Eluase, ruumid, mööbel, asukoht. Hotellitoa reserveerimine. Enesetunne, arsti juures. Riiete ja jalatsite ostmine. Connaitre, mette. Omadussõna asukoht ja võrdlusastmed. Näitavad, otse- ja kaudsihitislikud asesõnad. Passé composé.

12. klass 

5. kursus - Huvid, arvamuse avaldamine. Ilm, aastaajad, kuud, ilmakaared. Kutsumine, nõustumine, keeldumine Määrsõna võrdlusastmed. Lähitulevik, ajamäärused. Futur simple, lähiminevik. Tingiv kõneviis, viisakusväljendid

6. kursus - Liiklemine, reisipileti ost. Iseloom. Välimus. Minevikusündmuse jutustamine. Imparfait, plus-que-parfait, gerondif. Siduvad asesõnad. Ajasuhteid näitavad määrsõnad ja eessõnad. Rõhulised omastavad asesõnad